De gebruiker van deze website gaat akkoord met de algemene voorwaarden.

 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van www.boutinneke.be aan jou als bezoeker of Koper.

www.boutinneke.be is eigendom van:

Inneke Smets
Beukenweg 23
3200 Aarschot

en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0667.524.997.

BTW nummer is BE0667.524.997
Rekeningnummer is BE66 7360 3466 5743

Je kan me bereiken op het nummer 0472/78.12.12 of via e-mail: boutinneke@gmail.com

Al de prijzen op de webshop zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.

GEBRUIKTE TERMEN

Verkoper: Inneke Smets

Koper: iedere natuurlijke persoon die producten koopt op www.boutinneke.be

Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper inzake goederen of diensten die wordt gesloten voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer soorten van communicatie op afstand. Een koper is minstens 18 jaar oud, zoniet vragen we om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.

Product: elk artikel of goed dat te koop wordt aangeboden op www.boutinneke.be

Website: de website van de Verkoper, https://www.boutinneke.be

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden is het Belgisch Recht van toepassing. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van Leuven. Wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de Rechtbanken voor te leggen.

Europese ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

Het gebruik van deze Website en van onze diensten is op eigen risico. De Website is vrij toegankelijk, zonder voorwaarden of garanties. We doen er dan ook alles aan om je bezoek aan deze Website veilig en vlot te laten verlopen. Het is echter niet mogelijk om je een absolute garantie te geven. Mocht je ondanks onze veiligheidsmaatregelen in aanraking komen met foutmeldingen of virussen dan zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk.

Websitebezoekers en anderen die met hun acties de veiligheid of de goede werking van onze Website in gedrang brengen zullen als enige persoon aansprakelijk gesteld worden door de veroorzaakte schade.

INFORMATIE OP DEZE WEBSITE

De Verkoper streeft ernaar dat alle informatie op de Website juist en nauwkeurig is. De inhoud wordt dan ook regelmatig aangepast en gewijzigd. Toch kan er ondanks het werk dat we hieraan besteden een tekortkoming optreden. We zullen die steeds zo snel mogelijk in orde proberen te brengen. De Verkoper is echter niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie, producten en diensten. Vergissen is echter menselijk. Als de Verkoper zich overduidelijk vergist heeft is hij/zij niet verplicht om het Product te leveren. De kwaliteit van foto’s is steeds afhankelijk van het beeldscherm en de grafische kaart waarmee de Koper de Website bezoekt.

Mocht je vragen hebben over de kwaliteit of de inhoud of de beveiliging kun je dit laten weten via boutinneke@gmail.com

VERKOOPSVOORWAARDEN

PRIJZEN EN BETALING

De prijzen vermeld op de Website zijn steeds inclusief btw en alle andere taksen die door de klant betaald moeten worden. Vervoerskosten en administratieve kosten worden apart vermeld. De prijsaanduiding slaat steeds op het omschreven Product.

Aanbiedingen en verminderde prijzen zijn geldig zolang ze op de Website vermeld worden en zolang de voorraad strekt. Indien de aanbieding geldig is onder bepaalde voorwaarden dan wordt dit op de Website vermeld.

Een Product kan besteld worden via mijn webshop www.boutinneke.be

Al de prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.

De Koper voegt het Product toe aan zijn winkelmandje en vult vervolgens zijn adresgegevens in. Nadat de Koper uitdrukkelijk akkoord gegaan is met de Algemene Voorwaarden kan hij overgaan tot de betaling.

Voor de betaling werken ik samen met Mollie. De betaling kan gebeuren met een goedgekeurde betaalkaart. Er kan via bancontact betaald worden. De transactiegegevens worden versleuteld met een SSL technologie, dit om een veilige betaling te garanderen. De Koper kan deze SSL technologie herkennen aan het slotje in de browser. Van zodra de uitgever van de betaalkaart het gebruik ervan heeft goedgekeurd en de betaling kan plaatsvinden worden de Producten aan de Koper overgemaakt.

Je kan van 1 kortingsactie per keer genieten.

LEVERING

De Verkoper garandeerd dat alle Producten die op de website worden aangeboden effectief beschikbaar zijn. Is er een item dat uitverkocht is en je dit toch graag wil? Neem dan contact op via boutinneke@gmail.com en we kijken samen of dit itam nog kan aangekocht worden.

Nadat de betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden kan er overgegaan worden tot de levering. De levering vindt steeds plaats in België tenzij vooraf anders overeengekomen. Ik probeer de bestelde Producten steeds te leveren binnen de vooropgestelde tijdspanne. Deze tijdspanne is echter niet bindend, het is een inschatting. Een vertraging in levering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot het eisen van een schadevergoeding. Er kunnen immers redenen zijn waarom het niet lukt om tijdig te leveren: het product staat in nabestelling, de levering heeft vertraging opgelopen, …. Indien de Koper een foutief leveringsadres heeft opgegeven is dit de verantwoordelijkheid van de Koper. De extra kosten die hieruit voortvloeien zoals het maken van een nieuw verzendlabel zijn voor rekening van de Koper.

Voor de levering van mijn producten werken ik samen met Bpost.

Boutinneke kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending via Bpost. Ik doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

HERROEPINGSRECHT

De Koper heeft het recht om binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering af te zien van de aankoop. Dit kan door te mailen naar boutinneke@gmail.com . De teruggestuurde Producten moeten zich in originele staat bevinden, ongedragen en ongewassen, samen met de originele labels en verpakking. Indien de teruggestuurde Producten beschadigd zijn of indien de labels ontbreken heeft de Verkoper het recht een waardevermindering in rekening te brengen. Producten die ik na 14 dagen ontvang kan ik niet meer terugbetalen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendomsoverdracht van de goederen gebeurt nadat de volledige betaling ervan gedaan werd (prijs, leveringskosten, vergoedingen en taksen). In geval van niet betaling heeft de Verkoper het recht om de Producten terug te nemen op kosten van de Koper. Van zodra de bestelling bij de Koper is geleverd gaat ook het risico ervan over op de Koper.

BESCHADIGDE PRODUCTEN

In geval van een zichtbare schade of tekortkomingen van een Product dient de Koper binnen de 3 dagen na levering de Verkoper hiervan op de hoogte stellen. Schade door passen, dragen, vallen of beschadiging door de Koper valt hier niet onder.

OVERMACHT

De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor omstandigheden die buiten haar wil en controle voorvallen. Denk hierbij aan vertragingen in levering, brand, energiestoringen, technische problemen, stakingen en weersomstandigheden die de productie of levering van een Product vertragen, ook al zijn deze te voorzien. In geval van overmacht kan de Koper de verkoopovereenkomst ontbinden.

Aankoop

 

Ik wens je alvast veel plezier met je aankoop. Je mag Bout’inneke altijd taggen op foto’s op sociale media met aangekochte items.

 

Liefs Inneke